Co należy wiedzieć o likwidacji polisolokaty?

Około 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach też i dzisiaj, mnóstwo ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie posiadały lub posiadają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ze względu na to, iż posiadanie polisolokaty wiąże się z przeróżnego typu opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, natomiast brakuje gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Następstwa likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w dużym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy jest niesymetryczny – znacznie większa ich część przekazana jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są na ogół niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami jest obarczona wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością ustaloną w umowie, przykładowo co 30 dni, kwartał, pół roku lub rok. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, iż w razie braku wpłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient otrzymuje niewielki ułamek z funduszu, który do tej pory zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, toteż nierzadko właściciele polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od właściciela jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków zgromadzonych dotychczas na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty dobrze jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących likwidacji polisolokat i odzyskiwania pieniędzy z polisolokat.

Close