Nota księgowa – co mówią o tym przepisy ustawy

Tutaj znajdziesz więcej informacji o nocie księgowej na 40 euro.

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później spotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w razie wyniknięcia zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać od razu czy wykorzystać jako jeden z etapów działań upominawczych?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, ale nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a jeśli wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Warto podkreślić, iż notę księgową można wysłać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez konieczności wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Warto jednakże uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zburzy budowanych częstokroć przez wiele lat dobrych stosunków partnerskich. W końcu przyczyną opóźnienia we wniesienia należności za fakturę mogą być krótkotrwałe problemy z wypłacalnością albo jednorazowe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego zamierzony zabieg. Z tego też powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Sprawdź bezpłatny generator not księgowych

Kiedy wierzyciel po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem regulacje mówią o nocie w walucie euro. Wskazówki w tym zakresie znajdują się we wspomnianym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się na podstawie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za faktury.

Zainteresowanym polecamy skorzystanie z generatora not księgowych, dostępnego bezpłatnie na stronie Flobo – polskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które posiada również innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Close