Twoja firma ma problemy finansowe? Skorzystaj z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego

Nie wszystkie spółki odnoszą sukces w swojej branży. Często z powodu nieodpowiedzialnego zarządzania, niekorzystnych umów czy po prostu zaskakujących okoliczności, zadłużenie przedsiębiorstwa zaczyna zwiększać się tak szybko, że rodzi się obawa o niewypłacalność w stosunku do kontrahentów czy wręcz o upadłość przedsiębiorstwa. W takich wypadkach powinno się szukać pomocy u doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – tylko z licencją od Ministerstwa Sprawiedliwości

Na początku 2016 r. zaczęło obowiązywać Prawo restrukturyzacyjne. Na mocy przepisów tej ustawy nadawana wcześniej licencja syndyka przeobraziła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja przyznawana jest przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym, które spełniają wymogi określone w art. 3 obecnej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to przede wszystkim: zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem bądź jego częścią, całkowita zdolność do czynności prawnych, posiadanie tytułu magistra, nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie oraz zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Taki egzamin jest organizowany nie rzadziej niż raz na pół roku. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego wypełniają zadanie problemowe, a także udzielają odpowiedzi na sto pytań testowych z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania oraz finansów, ze szczególnym uwzględnieniem procedur postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Doradca restrukturyzacyjny – porady dla dłużnika oraz wierzyciela

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym dała licencjonowanym doradcom szersze uprawnienia niż te, którymi dysponowali wcześniej syndycy. Syndyk działał jedynie na zlecenie sądu. Aktualnie doradca restrukturyzacyjny może wspomagać firmę na długo przed przystąpieniem do postępowania restrukturyzacyjnego, między innymi poprzez wykonanie analizy kondycji, w jakiej znalazła się przedsiębiorstwo i wskazanie najlepszego w danej sytuacji planu działania czy opracowanie poprawnego wniosku do sądu o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może też być reprezentantem dłużnika w rozmowach negocjacyjnych z wierzycielami w toku postępowania o zatwierdzenie układu, jak również może wspierać swoją wiedzą wierzycieli, zabezpieczając ich interesy.

Ważne jest, by doradca restrukturyzacyjny był w stanie w przejrzysty sposób nakreślić dłużnikowi jego sytuację, gdyż restrukturyzacja to w wielu przypadkach trudna i wieloaspektowa procedura. Preferowaną cechą doradcy jest również dobra orientacja w obszarze przemysłu, w której funkcjonuje restrukturyzowana spółka, bowiem ułatwia to sformowanie planu restrukturyzacji oraz znalezienie i zaproponowanie dłużnikowi najlepszych źródeł finansowania.

Close